Onderwijs- en Examenreglement

Artikel 1 – toepasselijkheid van de regeling

 1. Deze regeling is van toepassing op de examens van de Medische acupunctuur, verder te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen Meditura: verder te noemen: het instituut
 2. Deze regeling is van toepassing voor studenten die in november 2019, en op latere datum, beginnen met de opleiding

Artikel 2 – het doel van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, inzicht, vaardigheiden en attitude bij te brengen op het gebied van westerse en oosterse geneeskunde, met name de acupunctuur.

Artikel 3 – opbouw en omvang van de opleiding

De opleiding bestaat uit een tweejarige studie afgesloten met een examen, met een totale studielast van 60 studiepunten.

Artikel 4 – voltijds/deeltijds

De studie is voltijds ingericht. Onder voltijd wordt verstaan het volledig aantal geroosterde uren.

Artikel 5 – de tijdstippen waarop de tentamens en examens worden afgenomen

De tentamens en examens van de basisopleiding worden afgenomen in aansluiting op het gegeven onderwijs.

Artikel 6 – de wijze waarop de tentamens en examen worden afgenomen.

De tentamens en examens van de basisopleidingen worden zowel schriftelijk als mondeling afgenomen.

Artikel 7 – regeling voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte student

Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens of examens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepast wijze af te leggen. De studiecommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen over de wijze waarop bedoelde tentamens of examens dienen te worden afgelegd.

Artikel 8 – herkansingen

Wanneer een student het tentamen of examen met onvoldoende resultaat heeft afgelegd, wordt hem/haar éénmaal de gelegenheid tot herkansing geboden. Het volgende geldt:

Artikel 9 – geldigheidsduur tentamens

 1. De geldigheidsduur van met goed afgelegde examens is één studiejaar.
 2. De studiecommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen, op verzoek van de student, de in lid 1 genoemde termijn te verlengen.

Artikel 10 – mondelinge tentamens en examens

 1. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd of geëxamineerd.
 2. Het mondeling afnemen van een tentamen of examen is niet openbaar tenzij de studiecommissie in bijzondere gevallen anders bepaalt dan wel tenzij de student daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 11 – de uitslag van een tentamen of examen

 1. De studiecommissie stelt de uitslag van een tentamen of examen vast binnen 14 dagen na de dag waarop het is afgelegd. Het secretariaat draagt zorg voor de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student.
 2. Ten aanzien van een op een ander tijdstip afleggen van een tentamen of examen als in de jaarplanning vermeld bepaalt de studiecommissie op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijk verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen.
 3. Bij bijzondere omstandigheden kan de examencommissie bepalen dat van de in lid 1 genoemde termijn kan worden afgeweken.

Artikel 12 – inzagerecht

 1. Gedurende een termijn van 60 dagen, die aanvangt op de dag na bekendmaking van de uitslag, kan degen die een tentamen of examen heeft afgelegd, op zijn/haar verzoek inzage krijgen in zijn / haar beoordeelde werk.
 2. De studiecommissie kan bepalen dat inzage en kennisneming geschieden op een vaste plaats en op tenminste twee vaste tijdstippen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in lid 1 genoemde termijn.

Artikel 13 – vrijstellingen

De studiecommissie kan op verzoek van een student vrijstelling verlenen van het afleggen van een of meer tentamens, indien de student:

Artikel 14 – studievoortgang en studiebegeleiding

Studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven kunnen voor studiebegeleiding een beroep doen op de decaan van het instituut.

Artikel 15 – beroepsrecht

Tegen beslissing van de studiecommissie dan wel van een examencommissie niet zijnde beslissingen van algemene strekking, staat voor degene die daardoor rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen, beroep open bij de directeur van Shanghai University of TCM – Wavan.

Artikel 16 – wijziging van deze regeling

 1. Wijzigingen van deze regeling worden bij afzonderlijk besluit vastgesteld.
 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten hierdoor redelijkerwijze niet worden geschaad.
 3. Wijzigingen kunnen voorts niet van invloed zijn:
 4. Op de geldigheidsduur van afgelegde examens vastgesteld bij het bepaalde in artikel 9.
 5. Op enige andere beslissing krachtens deze regeling ten aanzien van een student genomen.

Artikel 17 – inwerkingtreding en bekendmaking

 1. Deze regeling wordt bekend gemaakt door opname in de studiegids.
 2. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019

 

Aldus vastgesteld bij besluit van Shanghai University of TCM – Wavan en goedgekeurd door de studiecommissie.